RITA SILA, V.; LEDHENG, L.; OKI, K.; HANO’E, E. PKM Usaha Garam Briket di Kelompok Masmolo Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Bakti Cendana, v. 7, n. 1, p. 92-99, 3 mar. 2024.